Adatvédelmi irányelvek Android és iOS mobil applikációhoz

  Adatvédelmi irányelvek

  Adatvédelmi irányelvek és adatbiztonsági szabályzat saveTCar és CassaNova Mobile Application Applikációkra

  1. X. sz. melléklet

  Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás Google Play és App Store-ból letölthető saveTCar és CassaNova Mobile Apllication alkalmazás igénybevételével megvalósuló adatkezelésről

  Az

  N-trend Bt. (továbbiakban: Társaság)

  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint,

  jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.


  A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

  Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

  Adatkezelő megnevezése: N-trend Bt.
  Adatkezelő székhelye: 9721 Gencsapáti Dr. Szerdahelyi Elek utca 5.
  Adatkezelő adószáma: 20920663-2-18

  Adatkezelő honlap címe: https://n-trend.hu
  Adatkezelő központi e-mail címe: n-trend@n-trend.hu
  Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: n-trend@n-trend.hu

  Az adatkezelés célja:

  Google Play és App Store online webáruházból letölthető, skyguard® SmartKey alkalmazáson keresztül a Szerződést tárgyát képező logisztikai szolgáltatások.

  Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

  Kezelt adatok köre:

  • A felhasználók azonosításához szükséges személyes adatok
  • A felhasználók által megadott engedélyek típusai (kamera használat,
   az alkalmazás igénybevételére használt tárhely elérése, Wifi vagy Mobil internet kapcsolat)


  Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

  A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

  A személyes adatok tárolásának időtartama:

  Társaság a személyes adatokat a Felek közt létrejött szerződés megszűnéséig kezeli elektronikusan.

  Automatizált döntéshozatal ténye:

  Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

  Az adatkezelés folyamatának leírása:

  Társaság által nyújtott szolgáltatások egyes funkcióinak a Társaság által fejlesztett alkalmazáson keresztül történő igénybevételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Társaság hozzáférhet az Ön készülékén tárolt, azzal generált bizonyos adatokhoz.

  Az alkalmazás igénybevételéhez az alábbi engedélyek megadása szükséges az alább jelzettek okán:

  1. Kamera használat engedélyezése

  Regisztrációkor a kamera használatának (kép készítése és a videó rögzítése) engedélyezésére a QR kódok beolvasása végett van szükség   

        2.Telefon pozíciójához való hozzáférés engedélyezése

  Annak érdekében, hogy a telefon a térkép képernyőn megjeleníthető legyen az alkalmazásnak hozzá kell, hogy férjen a telefon aktuális pozíció adataihoz, ami az állapot képernyőről nyitható meg. Ha az ehhez való hozzáférést nem engedélyezi a felhasználó, akkor a térképen csak az autó pozíciója jelenik meg.

  1. Az eszköz tárhelyének elérésének engedélyezése

  Az eszközön tárolt fényképek, médiatartalmak és fájlok elérésének engedélyezésére a működéssel kapcsolatos adatok tárolása miatt van szükség.

  1. Wifi vagy Mobil internet kapcsolat engedélyezése

  Az adatkommunikáció interneten keresztül valósul meg a központi szerverekkel.

  Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazás a szükséges hozzájárulás megadása esetén a mobil készülékének helymeghatározási adataihoz fér hozzá és azokat dolgozza fel. Felhívjuk ezért szíves figyelmüket arra, hogy az egyes engedélyek megadása nem kötelező azonban az egyes engedélyek megadásának hiányában az alkalmazás egyes funkciói nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

  Fenti engedélyek megadása szükség szerint az Ön adatkezelésről szóló döntésének is minősül hiszen Társaságunk csak abban az esetben tudja szolgáltatásait az alkalmazáson keresztül nyújtani, ha hozzáférhet az Ön készülékén tárolt, azzal generált bizonyos adatokhoz.

  Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

  A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén),
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával (amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik).

  Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

  Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti elő az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön mégis szóbeli
  tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, a meghosszabbítás szükségességéről azonban a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

  Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

  Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

   

  Budapest, 2023. január 27.

  N-trend Bt.

  © 2024 N-trend Informatika. All Rights Reserved. Designed By N-trend